Bezpieczeństwo inwestycji

Dla pełnego bezpieczeństwa Klienci przy inwestycji w certyfikaty inwestycyjne przelewają środki pieniężne  zawsze bezpośrednio na rachunek danego funduszu inwestycyjnego, zaś przy akcjach i obligacjach co do zasady dokonują przelewu na rachunek Domu Maklerskiego Prosper Capital.

W przypadku zlecenia odkupienia certyfikatów inwestycyjnych bądź płatności okresowych (np. automatyczne umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, odsetki od obligacji, dywidendy z akcji) środki wracają bezpośrednio na rachunki własne Klientów.